Follow by Email

25 Aralık 2011 Pazar

BİYOGRAFİ KİTABI

B İ Y O G R A F İ
K İ T A B I
MAHMUT ÇETİN

“Arslanlar kendi tarihçilerini ortaya çıkarmadıkları sürece, tarih, avcıların kahramanlık hikayelerinden oluşmaya devam edecektir.”
Afrika Atasözü

İÇİNDEKİLER

Önsöz / 11

*
Birinci Bölüm
BİYOGRAFİ NEDİR NE DEĞİLDİR? / 14

*
İkinci Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN ÖZELLİKLERİ / 21
1.Tarafsız olmak
2.Gerçekçi olmak
3.Bilgi, belge ve tanıklara dayanmak
4.Kronolojik akışı dikkate almak
5.Kişinin benzerlerinden ayırıcı farkını belirtmek

*
Üçüncü Bölüm
BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ / 27
A.İÇERİK BAKIMINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
B.NİCELİK AÇISINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
1.GENEL BİYOGRAFİ
2.ÖZEL BİYOGRAFİ/ MONOGRAFİ

C.YAPI BAKIMINDAN BİYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ
C.1.BİLİMSEL BİYOGRAFİ
C.1.A.ANSİKLOPEDİK BİYOGRAFİ
Kısa hal tercümeleri
C.1.B.BİYOGRAFİK ARAŞTIRMA

C.2.BİYOGRAFİK ANLATI
C.2.1.PORTRE
C.2.2.BİYOGRAFİK ANLATI
Biyografik Anlatı – Biyografik Araştırma farkı
Biyografik Roman-Biyografik Anlatı farkı
C.2.3.BİYOGRAFİK ROMAN

C.3. BİYOGRAFİK ANMA YAZILARI
C.3.1.ANMA-YIL DÖNÜMÜ YAZILARI
C.3.2. TAZİYE YAZILARI (NEKROLOJİ)

*
Dördüncü Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN İŞLEVİ / 43
(Niçin Biyografi Yazılır?)
1.Başarılı İnsanları Tanımak
2.Zamanın Ruhunu Yakalamak
3.İnsanda Beşeri Olanı Yakalamak

*
Beşinci Bölüm
BİYOGRAFİ YAZMA SÜRECİ / 53
(Nasıl Biyografi Yazılır?)
1.Belgeleri Toplamak
2.Belgeleri Yorumlamak
3.Cehd ve İnşa: sıra dışı olanı yakalamak

*
Altıncı Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ
A.BİYOGRAFİ VE TARİH İLİŞKİSİ / 63
Tarihi Biyografi
B.BİYOGRAFİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ
1.Biyografi ve Roman İlişkisi
2.Biyografi ve Şiir İlişkisi
3.Biyografi ve Gezi Yazıları İlişkisi
4.Biyografi ve Günlük İlişkisi
5.Biyografi ve Deneme İlişkisi
6.Biyografi ve Şehir Kitapları İlişkisi
7.Biyografi ve Edebiyat Araştırmaları İlişkisi
8.Biyografi ve Sosyal Bilimler İlişkisi
9.Biyografi ve Sefaretnameler
10.Biyografi ve Hatıratlar

*
Yedinci Bölüm
BİYOGRAFİ, ASABİYE VE KİMLİK MESELESİ / 75

A.SOY KÜTÜKLERİNDEN KRONOLOJİYE
B.RÖNESANS SÜRECİ
C.MİLLET SÜRECİ
D.FEODALİTE SÜRECİ
E.BÜROKRASİ SÜRECİ
Türkiye’ye yön veren 300 aile
Genetik değil, genetik kültür belirleyici
F.YENİ ZAMANLARDA SOY AĞACI
G.SONUÇ: YENİDEN SOYAĞACINA DÖNÜŞ
Soy kütüğüne dönüşün araçları
1.Tapu Defterleri
2.Nüfus Tahrir Defterleri
3.Avarız ve Mufassal Tahrir Defterleri
Ölüm ilanlarının biyografik değeri

*
Sekizinci Bölüm
GEÇMİŞTE BİYOGRAFİ / 95

A. DOĞU’DA BİYOGRAFİ
İnsanlık tarihi, peygamberler tarihiyle başlar

B. İSLAM TOPLUMLARINDA BİYOGRAFİ
Hadis Ravilerinin Biyografileri

C. TÜRKLER’DE BİYOGRAFİ

Ç. OSMANLI’DA BİYOGRAFİ
Klasik devir Osmanlı tarih yazıcılığı ve biyografi
Padişah Biyografileri
Türk Edebiyatı’nda Selimname Geleneği
Şuara Tezkireleri
Devlet bürokrasisi üyeleri hakkında resmi sicil kayıtları: Sicill-i Ahval
19. yüzyıl modern biyografinin ilk örnekleri
Sonuç

D.TASAVVUFİ BİYOGRAFİLER

E. BATI’DA BİYOGRAFİ
Batı’da ilk biyografi çalışmaları
Diyojen: antik çağın magazincisi
İslam dünyası, biyografi yazımında Batı’yı etkiler
14. Yüzyılda Batı’da Biyografi
17. Yüzyılda Batı’da Biyografi
18. Yüzyılda Batı’da Biyografi
19. Yüzyılda Batı’da Biyografi
20. Yüzyılda Batı’da Biyografi

*
Dokuzuncu Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ / 123
Kısaca Biyografi Yazarları
1.Sicill-i Osmani yazarı Mehmet Süreyya Bey
2.İbnülemin’in cehdi ve tercüme-i hal dilenmek
3.Mehmet Zeki Pakalın
4.İbrahim Alaaddin Gövsa
5.‘Bütün Cepheleriyle’ Hilmi Yücebaş
6.Ali Birinci

*
Onuncu Bölüm
SANAT ESERİ BELGE FARKI / 131

*
Onbirinci Bölüm
BİYOGRAFİ’DE ANI VE AYRINTI / 135
Anıların tadı ya da ihtiyarların bastonu
Bir geçmiş edinmenin zamanı ve hatırat
Anılarda itiraf izleri

BİYOGRAFİ PARÇACIKLARI / 139
(insanı ele veren küçük ayrıntılar)

*
Onikinci Bölüm
DEDİKODU YAZARLIĞI’NIN BİYOGRAFİK DEĞERİ / 143

*
Onüçüncü Bölüm
BİYOGRAFİ’NİN BİRİNCİ TEKİL ŞAHSI: OTOBİYOGRAFİ / 147

A.OTOBİYOGRAFİ’YE GİRİŞ
B.OTOBİYOGRAFİ’NİN GEÇMİŞİ
C.OTOBİYOGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ
1.Otobiyografi yazarı oturmuş bir kişiliktir
2.Otobiyografi tarafsız değildir
3.Otobiyografide anlatım şekli, Birinci Tekil Şahıs’tır
4.Otobiyografide olayların anlatımında kronolojik sıralama şart değildir
5.Otobiyografi belge niteliği taşır
6.Otobiyografinin kaynağı anılardır
7.Otobiyografi kurmaca değildir
8.Otobiyografi yazma gerekçesi geride bir şeyler bırakma kaygısı

D.OTOBİYOGRAFİNİN EDEBİ BİR TÜR OLARAK BİÇİM ÖZELLİKLERİ
1.Rapor edici sunuş tarzı
2.Betimleyici sunuş tarzı
3.Edebi otobiyografi

E.OTOBİYOGRAFİNİN DİĞER YAZIN TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ
1.BİYOGRAFİ
2.ANI
Otobiyografi ve anı farkı
3.GÜNLÜK
4.OTOBİYOGRAFİK ROMAN

*
Ondördüncü Bölüm
GÖRÜNTÜ VE BİYOGRAFİ / 165
1.BİYOGRAFİ VE RESİM
2.BİYOGRAFİ VE FOTOĞRAF
A.BELGESEL FOTOĞRAF
B.FOTORÖPORTAJ
C.PORTRE
3.BİYOGRAFİK BELGESEL

*
Onbeşinci Bölüm
SÖYLEŞİ’DEN SÖZLÜ TARİH’E SÖZÜ KALICI KILMAK / 179
Sesin Gücü
Sesi yakalamanın yöntemi: Sözlü Tarih
Sözlü Tarih’in donanımı: ses kayıt cihazı ve kamera
Sözlü Tarih Servisi

*
Onaltıncı Bölüm
GUMİLEV’DEN HAREKETLE PASSİONER LİDERLİK KAVRAMI VE TÜRK DÜNYASI’NDA LİDERLİK SORUNU / 185
Passioner liderler olmadan etnosta etnogenez süreci başlamaz
Etnos nedir?
Etnogenez nedir?
A.Etnosta biriken enerjinin passionerlik boyutuna yansıması
B.Passionerlik bulaşıcıdır, uyumluları da harekete geçirir
C. Passionerlik kaybı

*
Onyedinci Bölüm
BİYOGRAFİ DERGİLERİ / 197

*
Onsekizinci Bölüm
BİYOGRAFİ ARŞİV-BELGE İLİŞKİSİ / 201
A.BELGE
B.BELGE HAVUZU: ARŞİV
C.BELGE VE BİLGİ YORUMLAMA: ANALİZ

*
Ondokuzuncu Bölüm
DÜNYA BİYOGRAFİ ARŞİVİ / 217

*
Yirminci Bölüm
TÜRK BİYOGRAFİ ENSTİTÜSÜ / 221

*
Yirmincibirinci Bölüm
CV-ÖZGEÇMİŞ CURRİCULUM VİTAE / 223
A.ÖZGEÇMİŞİN MUHTEVASI
B.ÖZGEÇMİŞİN GÖRSEL DÜZENİ
C.ÖZGEÇMİŞİN MANTIK DÜZENİ
D.ÖZGEÇMİŞ ÇEŞİTLERİ

1 yorum: